Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
26.08.2022.admin

KONKURS za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj 2022/2023. godini

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA
DR. ADOLFA GOLDBERGERA 10
Tel: 032/460-388; 460-386; faks:032/460-387
e-mail: pprehrambena@yahoo.com

 

Djelovodni broj: 1437-2/2022
Zenica, 25.8.2022.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ 9/17.), člana
24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Odluke Školskog odbora, broj: 1436-2/2022. od 25.8.2022. godine i Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona oispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od
16.06.2017. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje:

 

K O N K U R S
za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj
2022/2023. godini

 

I Opći i posebni uslovi za upis
U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se
upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog
programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme,
odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri
tome nema status redovnog učenika ili studenta.

 

II Broj slobodnih mjesta za upis i programi
Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za
stručno zvanje:
- Kuhar 20 polaznika
Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za
zanimanja:
- Prehrambeni tehničar 20 polaznika
- Poljoprivredni tehničar 20 polaznika
- Poslovno-pravni tehničar 20 polaznika
III Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje
Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-
instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način.

 

IV Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa
Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:
- Kuhar
Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:
- Prehrambeni tehničar
- Poljoprivredni tehničar
- Poslovno-pravni tehničar

 

V Visina troškova školarine
Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom.

 

VI Potrebna dokumentacija
Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
- Zahtjev za upis (preuzima se u školi)
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- CIPS - potvrda o prebivalištu
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) - za polaznike
koji nemaju završenu srednju školu
- Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) - za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju
Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr.
Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.

 

Direktorica škole:
Amela Mujaković, prof.
Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica