Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
06.10.2021.admin

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 1666-2/2021 od 30.9.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:  10-30-9254-069-2/21  od  27.9.2021. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

I

 1. Engleski jezik - 19 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 2. Engleski jezik - 11 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 3. Ekonomska grupa predmeta za poslovno-pravne tehničare - 20 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 4. Praktična nastava za prehrambene tehničare - 20 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 5. Praktična nastava za ekološke tehničare - 4 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 6. Praktična nastava za poslovno-pravne tehničare (informatički dio) - 10 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 12.12.2021. godine;
 7. Geodezija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine.

II

Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stručnoj spremi
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom

 III

Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.

 IV

Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18).

V

Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta kao i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18).

 VI

NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2021/2022. godini, broj: 10-34-7752/21. od 1.6.2021. godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

VII

Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola  Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10 (sa naznakom „Prijava na konkurs” pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom).

VIII

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama škole.

 

                                                                                                               Direktorica škole

                                                                                                         Amela Mujaković, prof.

Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica