Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
26.07.2022.admin

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Djelovodni broj: 1126-2/2022
Zenica, 25.7. 2022. godine

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 1125-2/2022 od 25.7. 2022. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:10-30-10604-069-1/22 od 15.7.2022. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini, kako slijedi:
I
1. Bosanski jezik i književnost - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
2. Turski jezik - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
3. Sociologija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
4. Pravoslavna vjeronauka - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
5. Katolički vjeronauk - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
6. Fizika - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme;
7. Turistička geografija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
8. Geodezija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
9. Lovstvo - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
10. Ishrana biljaka – izborni predmet - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
11. Praktična nastava za veterinarske tehničare - 14 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
12. Praktična nastava za poslovno - pravne tehničare - Poslovna informatika - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
13. Praktična nastava za kuhare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
14. Praktična nastava za kuhare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
15. Praktična nastava za poslastičare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
16. Praktična nastava za trgovce - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
17. Pedagog škole - puna radna norma - na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.8.2023. godine
II
Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, potpisanu od strane kandidata, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.
Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
1. Diploma o stručnoj spremi
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Izvod iz Matične knjige rođenih
4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom
6. Potvrdu o najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci za izvođenje praktične nastave, za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom.
III
Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-7779/22. od 16.5.2022. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 10/22).
IV
Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-7779/22. od 16.5.2022. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 10/22).

V
Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa. Izbor kandidata izvršit će se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.
VI
NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2022/2023. godini, broj: 10-34-7482/21. od 1.6.2022. godine.
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

VII
Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10 (sa naznakom „Prijava na konkurs”, imenom kandidata i pozicijom na koju konkuriše, kontakt telefonom i e-mail adresom kandidata).

VIII
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama škole.

Direktorica škole
Amela Mujaković, prof.

Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica