Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
28.12.2020.admin

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2576-2/2020 od 22.12.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-354-069-5/20 od  25.12.2020. godine, raspisuje se:

 

K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

I

 1. Njemački jezik i književnost, 8 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2021.godine;
 2. Pravoslavna vjeronauka, 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 3. Poslastičarstvo, 4 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 4. Praktična nastava za kuhare, 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 5. Praktična nastava za kuhare, 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 6. Praktična nastava za kuhare, 18 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 7. Praktična nastava za poslastičare, 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 8. Praktična nastava za poslastičare, 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine.

II

Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stručnoj spremi
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje nastave stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom
 6. Potvrdu o najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci za izvođenje praktične nastave, za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom.

 III

Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.

 IV

Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 1/18) koji su dostupni na web stranici Ze-do kantona: www.zdk.ba.

V

Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta kao i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 1/18).

VI

NAPOMENA: Ukoliko se na Konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2020/2021. godini, broj: 10-34-8479/20. od 3.6.2020. godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

VII

 Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola  Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10, 72000 Zenica (sa naznakom „Prijava na konkurs” pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom).

VIII

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 (trideset) dana u prostorijama Škole.

 

                                                                                                                Direktorica škole

                                                                                                          Amela Mujaković, prof.

Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica