Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
09.10.2020.admin

Popuna upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA

dr. ADOLFA GOLDBERGERA 10

e-mail: pprehrambena@yahoo.com

tel: 032/460-388; 460-386: faks: 032/460-387

 

Djelovodni broj: 2170-2/2020

Zenica, 9.10.2020. godine

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2048-2/2020 od 29.9.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-354-069-4/20 od  7.10.2020.  raspisuje se:

 

A)    K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

I

 1. Poslastičarstvo - 4 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;
 2. Praktična nastava za trgovce - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine;

 

II

Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stručnoj spremi
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom,
 6. Potvrdu o najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci za izvođenje praktične nastave, za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom.

III

Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.

 

B)    O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

 

 1. Radnik na održavanju higijene, puna radna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2021. godine;

 

U skladu sa Pedagoškim standardima za navedena radna mjesta, pored općih uslova, uz prijavu na OGLAS (za radnika na održavanju higijene) kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stručnoj spremi
 2. Biografija/CV
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)

 

IV

Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine, “Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18.).

V

Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta kao i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine, “Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18.).

 

VI

NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2020/2021. godini, broj: 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

 

VII

 

Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola  Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10, 72000 Zenica (sa naznakom „Prijava na konkurs”/”Prijava na Oglas”  pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom).

 

VIII

Konkurs/Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 (trideset) dana od okončanja konkursne procedure u prostorijama škole.

 

                                                                                                               Direktorica škole

                                                                                                        Amela Mujaković, prof.

PREUZMI TEKST KONKURSA (.pdf)

Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica